Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du  har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge Specialpædagogisk støtte (SPS).

Hvem

Kursister med følgende udfordringer kan ansøge om støtte:

  • Ordblindhed
  • Psykiske vanskeligheder (depression, ADHD, mm.)
  • Døve eller hørehæmmede
  • Blinde eller svagsynede.

Hvad

Du kan få støtte til studiestøttetimer og herudover IT-hjælpemidler, specialstole eller andet til indlæring, strategisk læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Støttebehovet skal være dokumenteret.

Hvordan

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en erklæring, om at du er kursist på HF og har et støttebehov.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal den medbringes til samtalen. Vejlederen vil afdække, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til dig. Herefter udarbejdes nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

Inden du taler med vejlederen, bør følgende overvejes:

  • Hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen.
  • Hvorfor du mener, at du ikke kan det.
  • Hvilken støtte, der vil bringe dig videre.

Tildeles du SPS-timer vil du få en SPS-lærer, som løbende vejleder dig efter dine behov og særlige udfordringer.

Ønsker du at ansøge om specialpædagogisk støtte, henvender du dig til Sevgi Aksoy på sa@vucv.dk, der er ansvarlig for ansøgning af SPS-støtten. Støtten søges typisk for et halvt år ad gangen.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om specialpædagogisk støtte på spsu.dk.