Studie- og ordensregler

Vores studie- og ordensreglerne har til formål at beskrive rammerne og sikre mulighederne for at man kan gennemføre sin uddannelse på Vestegnen HF & VUC med høj studieaktivitet og trivsel.

Studie- og ordensreglerne skal sikre, at undervisningen og skolens samlede studieliv sker ud fra nogle klare rammer, hvor vi sikrer, at kursister lever op til deres ansvar og pligter og for at sikre, samt at alle har en respektfuld adfærd over for hinanden og skolen. Endelig skal ordens- og studiereglerne tydeliggøre skolens muligheder for at sanktionere kursister der ikke overholder reglerne.

Ordensregler
Skolens ordensregler sikrer, at vi sammen tager ansvar for skolen, at undervisningen kan gennemføres ud fra lærerens anvisninger, og at alle kursister bidrager til skolens virke ved at være studieaktive gennem aktiv deltagelse i undervisningen, i sin uddannelse som helhed og ved at aflevere de produkter som lærer og uddannelse kræver.

Samtidig skal ordensreglerne sikre, at vi har respekt for hinanden, og for at det er skolens ledelse og medarbejdere der sætter rammen og har autoriteten til at handle hvis ikke ordensreglerne overholdes. Det betyder, at alle skal følge og respektere disse normer og regler:

 • Skolens virke er baseret på demokrati, åbenhed og dialog
 • Vi accepterer hinandens forskellighed, og vi taler til hinanden i en tone der viser respekt for andre
 • Vi behandler hinanden ligeværdigt, uanset køn, seksuel orientering, religion, etnicitet og holdninger
 • Vi respekterer, at skolen i udgangspunktet kun er for skolens kursister og medarbejdere
 • Skolen er et rum for den enkeltes læring, udvikling og fordybelse. Skolen er ikke et rum for systematiske erhvervsmæssige, religiøse, politiske og/eller ideologiske kampagner eller agitation
 • Vi accepterer ikke krænkelser, vold og mobning, hverken fysisk, psykisk eller i digitale rum og platforme. Sker dette , kan der sanktioneres, og der kan ske politianmeldelse, hvis det vurderes at der kan være tale om et strafferetligt forhold. Også hændelser uden for skolen kan resultere i sanktioner, hvis det har indflydelse på skolens mulighed for at opretholde et trygt og sikkert studie- og læringsmiljø
 • Skolens direktør har mulighed for at give en anvisning om adfærd for specifikke elever og kursister for at opretholde et trygt og sikkert læringsmiljø. Det kan for eksempel være at to elever/kursister ikke skal opsøge hinanden og tale sammen i løbet af skoletiden. Brydes denne anvisning betragtes det som et brud på studie- og ordensreglerne.
 • Vi efterlader lokaler og fællesarealer ryddeligt og ordentligt og respekterer at skolen er røg-, damp og snusfri.

Studieregler
Som supplement til ordensreglerne har skolen et sæt studieregler der sætter rammen for, hvordan vi fra skolens side forventer at man gennemfører sin uddannelse på Vestegnen HF & VUC. Det helt centrale er her, at du som kursist er studieaktiv, hvilket betyder, at du helt overordnet:

 • Følger undervisningen, som den er tilrettelagt, ved fremmøde i den undervisning der foregår på skolen, og virtuelt når det er tilfældet ved enkelte undervisningsgange eller i vores digitale tilbud (e-learning)
 • Deltager i undervisningens og uddannelsens processer, hvilket konkret betyder at du er aktivt deltagende i og bidrager til den planlagte undervisning og i de fællesarrangementer som der indkaldes til. Dette betyder også, at du er forpligtet til at svare på henvendelser fra skolen og din underviser.
 • Afleverer de skriftlige og øvrige digitale produkter som uddannelsen, undervisningen og underviseren kræver af dig, rettidigt og ud fra formuleringen af opgaven

Mere konkret giver det følgende regler, som betyder at du:

 • Møder til alle timer til tiden medmindre du er syg eller forhindret på en måde som du kan dokumentere
 • Møder forberedt til timerne
 • Laver de skriftlige opgaver selv og afholder dig fra plagiat
 • At du læser og lytter til din lærers feedback og følger eventuelle instrukser, som for eksempel kan være at du skal lave en opgave om
 • Følger lærerens anvisninger til hvordan du skal arbejde i timerne og i forberedelsen til timerne, herunder kun har telefoner, pc og tablets fremme, når de bruges i undervisningen

Hvis du ikke har mulighed for at møde til en time, skal du alligevel være aktiv med faget og holde dig opdateret på Canvas. For studieaktivitet gælder i øvrigt følgende procedurer:

Studieaktivitet i klasseundervisningen
For klasseundervisning gælder disse procedurer for studieaktivitet:

 • Lærerne registrerer kursisternes fysiske fremmøde. Læreren registrerer desuden manglende studieaktivitet, som sker ud fra en helhedsvurdering af opfyldelsen af de seks punkter, der beskriver studieaktivitet oven for.
 • Hvis du ikke møder til undervisning, skal du skrive årsagen til dit fravær i LUDUS WEB.
 • Hvis du har meget fravær og/eller ikke er studieaktiv, får du et varselsbrev eller bliver indkaldt til en samtale med en vejleder. Det skal du opfatte som et varsel om, at der skal ske forbedringer, for at du kan fortsætte din uddannelse.
 • Hvis du i en periode ikke er studieaktiv, vil du blive meldt ud af holdene.
 • Hvis du ikke er studieaktiv via dit fremmøde og din aktive deltagelse i timerne, mister du retten til undervisning og dermed retten til at gå til eksamen. Dermed kan du også miste retten til SU.

Studieaktivitet på e-learning
Som kursist på e-learning er du studieaktiv, når du overholder dine afleveringsfrister for de forskellige opgaver i dit forløb. Fristerne for aflevering finder du i Canvas, under dit fag.

Du skal til enhver tid overholde disse fastlagte afleveringsdatoer. Hvis du ved at du pga. sygdom, eller andre forhold, ikke er i stand til at overholde en kommende afleveringsfrist, skal du omgående kontakte os. Hvis du deltager i fag der har laboratorie- eller træningsweekender, er disse obligatoriske, og du kan ikke fortsætte dit studie hvis du udebliver.

Laver du ikke dine modulopgaver til tiden, betragter vi dig ikke længere som studieaktiv, og du risikerer at blive udmeldt, miste retten til at gå til eksamen, og at blive udmeldt jfr. afsnittet om sanktioner nedenfor.

Når ordensregler og studieregler ikke overholdes
Kursister som tilsidesætter skolens ordensregler eller skolens studieregler, kan:

 • få en tilrettevisning
 • få en advarsel – mundtlig eller skriftlig
 • blive midlertidigt hjemsendt mens en hændelse undersøges og/eller partshøres
 • blive bortvist i en periode op til 10 dage
 • blive overført til et tilsvarende hold
 • miste SU
 • miste retten til at gå til eksamen
 • blive udmeldt.

Skolens ledelse og vejledere kan på direktørens vegne beslutte, hvilken sanktion, der skal gælde. Alvoren af et brud på ordens- eller studiereglerne er afgørende for, hvilken sanktion der gives. Man kan således, inden for rammerne af Forvaltningsloven, godt blive hjemsendt med øjeblikkeligt varsel.

Klageadgang
Kursisten kan klage over ledelsens og vejlederens afgørelse. Dette sker til direktøren. Desuden kan kursisten klage over direktørens afgørelse. Reglerne for klage fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne. En klage skal være skriftlig og begrundet og afleveres til direktøren. Klagefristen er 2 uger for HF og AVU og 3 uger for FVU og ordblindeundervisning.

Lovgrundlag
Studie- og ordensregler for Vestegnen HF & VUC er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser med tilhørende vejledning, AVU-bekendtgørelsen og FVU- bekendtgørelsen. Studie- og ordensreglerne retter sig mod alle kursister på Vestegnen HF & VUC.

Vestegnen HF & VUC den 27. januar 2023

Tue Sanderhage
Direktør