Samfundsfag C-B

Samfundsfag C-B handler om danske og internationale samfundsforhold. Du vil kunne bygge videre på din viden fra samfundsfag C, og beskæftige dig med samfundet sociologisk, politisk og økonomisk.

Hvad kan jeg bruge fanget til?

Faget vil berige dig med viden om, og mulighed for at engagere dig i samfundet. Faget giver også adgang, til at du kan læse videre på en del uddannelser indenfor blandt andet ”Samfund og forvaltning”, ”pædagogik psykologi og sociale forhold” eller ”forsvar og politi”.

Hvad lærer jeg?

Du lærer om fagets tre hovedemner, sociologi, politik og økonomi, og om samfundsfaglig metode. Du vil lære at arbejde med en samfundsfaglig problemstilling, som du selv opstiller, og finder et fagligt svar på.

Sociologi omhandler hvordan vi mennesker er sociale væsner. Sociologi kan hjælpe med at besvare hvem vi er, når vi er sammen med andre. Har vi selv skabt vores identitet, eller er vi formet af samfundet?

Politik handler om, hvem der har magten i samfundet, hvilke holdninger politikerne har, hvilke demokratiopfattelse der er og forskellige politiske systemer som det danske politiske system og EU.

Økonomi handler om hvordan værdierne skal fordeles i samfundet, herunder lærer du om velfærdsprincipper, økonomiske mål, styring og globaliseringens betydning for Danmark.

De samfundsfaglige metoder, komparativ, kvantitativ og kvalitativ, lærer du at anvende, så du selv kan foretage undersøgelser.

Hvordan foregår eksamen?

Samfundsfag C-B afsluttes med en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse, hvor et ukendt bilagsmateriale i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du skal have bestået samfundsfag C for at starte på samfundsfag C-B.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse samfundsfag C-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.