Matematik C-B

Forudsætninger

Matematik C-B bygger videre på matematik C, men der lægges mere vægt på matematisk tankegang, herunder bevisteknik. Du behøver ikke have bevis på at du har bestået matematik C eksamen. Du skal dog have gennemgået matematik C fagstoffet og det forventes, at du har et niveau, der minimum svarer til en karakter på 4.

Fagbeskrivelse

Med faget matematik C-B får du en studieforberedende matematisk indsigt. Du får en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål. Konkret vil du få kompetencer til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverden. Du får også viden om og kundskaber til at udøve matematisk ræsonnement og logisk tankegang.

Kernestof

 • Overslagsregning, regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, det udvidede potensbegreb, ligefrem og omvendt proportionalitet, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder, tilnærmet og eksakt værdi samt absolut værdi.
 • Procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel.
 • Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter, simple konstruktioner af og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter i et matematisk værktøjsprogram.
 • Analytisk beskrivelse af linjer og cirkler, opstilling og løsning af plangeometriske problemer, herunder vinkel, skæring og afstand.
 • Simple statistiske metoder til håndtering af et diskret datamateriale, grafisk præsentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer, samt anvendelse af lineær, eksponentiel, potens og polynomiel regression, herunder usikkerhedsbetragtning og residualplot.
 • Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfelt og stokastisk variabel, binomialfordeling samt normalfordelingsapproksimation hertil, konfidensinterval og hypotesetest i binomialfordelingen.
 • Funktionsbegrebet, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner og deres grafiske forløb: lineære, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner.
 • Grafisk håndtering af simple trigonometriske funktioner og deres egenskaber i et matematisk værktøjsprogram.
 • Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion for de elementære funktioner samt differentiation af sum, differens og produkt af funktioner samt differentiation af sammensat funktion.
 • Monotoniforhold, ekstrema og optimering og sammenhængen mellem disse begreber og begrebet differentialkvotient.
 • Principielle egenskaber ved matematiske modeller.

Mål

 • At opnå indsigt i hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder, såvel som indsigt i matematisk ræsonnement.
 • At kunne forholde dig til andres brug af matematik.
 • At opnå tilstrækkelige matematiske kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår.
 • At opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi.

Eksamen

Den skriftlige prøve er todelt. Prøvens varighed er fire timer. Ved første delprøve må der ikke benyttes andre hjælpemidler end en centralt udmeldt formelsamling. Efter
udløbet af første delprøve afleveres besvarelsen heraf. Opgaverne til anden delprøve besvares med hjælpemidler.

Den mundtlige prøve er ligeledes todelt. Første del af prøven er en problemorienteret prøve, som foregår i grupper. Anden del af prøven er en individuel prøve med fokus på matematisk ræsonnement og bevisførelse. Eksaminationstiden ved den individuelle delprøve er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse matematik C-B her.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.