Matematik B-A

Forudsætninger

For at deltage i matematik B-A forudsættes, at du har et godt kendskab til matematik B og C-niveau.

Fagbeskrivelse

I faget matematik på B-A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog. Dette kan bruges til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Kernestof

Ud over stoffet fra matematik B, er kernestoffet:

  • Vektorer i to og tre dimensioner givet ved koordinatsæt, anvendelser af vektorbaseret koordinatgeometri til opstilling og løsning af plan- og rumgeometriske problemer

  • Begrebet f(x), karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner: lineære funktioner, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner, cosinus og sinus, karakteristiske egenskaber ved disse funktioners grafiske forløb, anvendelse af regression

  • Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed og marginalbetragtninger, afledet funktion for de elementære funktioner samt regnereglerne for differentiation af f + g, f – g, k · f, f · g og f ° g, udledning af udvalgte differentialkvotienter

  • Monotoniforhold, ekstrema og optimering samt sammenhængen mellem disse begreber og differentialkvotient

  • Stamfunktion for de elementære funktioner, ubestemte og bestemte integraler, regneregler for integration af f + g, f – g og k · f samt integration ved substitution, bevis for sammenhængen mellem areal- og stamfunktion, rumfang af omdrejningslegemer

  • Lineære differentialligninger af 1. orden og logistiske differentialligninger, kvalitativ analyse af givne differentialligninger samt opstilling af simple differentialligninger

  • Principielle egenskaber ved matematiske modeller, modellering.

Mål

Du vil opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Endvidere kommer du til at opnå indsigt i, hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder, såvel som indsigt i matematisk ræsonnement. Herved bliver du i stand til bedre at kunne forholde sig til andres brug af matematik samt opnå tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  • Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt, herunder visse dele af internettet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Til prøven gives der fem timer.
  • Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse matematik B-A her.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.