Matematik 0-C

Forudsætninger

For at deltage i matematik 0-C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Med faget matematik 0-C får du alment dannede matematisk indsigt, der giver dig en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål. Konkret opnår du kompetence til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverden, såvel som viden om og kundskaber til at udøve matematisk ræsonnement og logisk tankegang.

Kernestof

 • Overslagsregning, regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, ligefrem og omvendt proportionalitet, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder.
 • Procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel.
 • Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter, simple konstruktioner af og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter i et matematisk værktøjsprogram.
 • Simple statistiske metoder til håndtering af et diskret datamateriale, grafisk præsentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer samt anvendelse af lineær, eksponentiel og potens-regression, herunder residualplot.
 • Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning og symmetrisk sandsynlighedsfelt
 • funktionsbegrebet, karakteristiske egenskaber ved lineære, eksponential- og potens-funktioner samt deres grafiske forløb.
 • Grafisk håndtering af andengradspolynomiet og logaritmefunktioner og deres egenskaber i et matematisk værktøjsprogram.
 • Grafisk bestemmelse af tangent samt monotoniintervaller og ekstrema for funktioner defineret på begrænsede intervaller.
 • Principielle egenskaber ved matematiske modeller, simpel matematisk modellering med anvendelse af nogle af de ovennævnte funktionstyper og kombinationer heraf.

Mål

 • At opnå indsigt i hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder, såvel som indsigt i matematisk ræsonnement.
 • At kunne forholde dig til andres brug af matematik samt opnå tilstrækkelige matematiske kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår.
 • At opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet. Prøven er todelt, og du må ikke benytte hjælpemidler til den første del af pøven. Til den anden del må du benytte hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Den mundtlige prøve er også todelt. Den første del kan foregå i grupper med højst tre deltagere, hvor I arbejder i ca. 90 minutter med en ukendt problemstilling, som I efterfølgende har en samtale med eksaminator om. Den anden del af prøven er individuel og baserer sig på en spørgsmål, du trækker. Ved prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 20 minutters forberedelsestid.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse matematik 0-C her.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.